Kromě zanechání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením (Výzvou k vyzvednutí poštovních zásilek), nelze na sídlo ohlašovny občanům, kteří mají jako údaj o místu trvalého pobytu uvedenou adresu ohlašovny Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna doručovat konkrétní zásilky, neboť v budově Obecního úřadu Hrušovany u Brna nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou zásilku či korespondenci předat.

Občan zde nemá ani zřízenou poštovní schránku, ze které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat. Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani v jiném právním předpise (daňovém řádu) nestanoví vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno přihlášen k trvalému pobytu, žádnou povinnost k uchovávání konkrétních zásilek na místě. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který neukládá ani vlastníkovi objektu ani ohlašovně v tomto smyslu povinnost přebírat těmto nahlášeným osobám poštovní zásilky, ale pouze povinnost zajistit vhodné místo pro uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením.

Ze zákona (zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u pošty) může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou i v případě, že si adresát zásilku na poště do deseti dní nevyzvedne. Obecní úřad Hrušovany u Brna není oprávněn přebírat soukromou korespondenci a zásilky fyzických osob, ale ze zákona má povinnost zanechávat od doručovatelů listovních zásilek ve svém sídle oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro osoby, které zde mají trvalý pobyt.

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Hrušovany u Brna, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování dokumentů. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu a pravidelně se na podatelně (osobně či telefonicky) informovali.

Telefonní kontakt na podatelnu OÚ Hrušovany u Brna, na kterou se doručují oznámení a výzvy s poučením pro občany o uložených zásilkách s trvalým pobytem na adrese: Obecní úřad Hrušovany u Brna, ohlašovna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna je (+420) 547 236 117, a to v úřední dny (pondělí, středa) v době od 06:30-17:00 hodin, v neúřední dny (úterý, čtvrtek) od 06:30-14:30 hodin, v pátek od 06:30-11:30 hod. Polední přestávka 12:00 – 12:30 hod.

 1. Konkrétní zásilky pro adresáty jsou uloženy u České pošty, s. p., na adrese Jiřího z Poděbrad 224, 664 62 Hrušovany u Brna. Otevírací doba: PO až PÁ 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hod. Tel. kontakt: +420 954 266 462.
 2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení o uložení zásilky ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, dokument se považuje za doručený posledním dnem této lhůty.
 3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění zásilku ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
 4. Jestliže bude občanem převzetí zásilky odmítnuto nebo znemožněno předání oznámení a výzvy s poučením nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude dokument považován za doručený dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Poštovní zásilku lze adresátovi také zaslat na jinou adresu, která byla úřadu adresátem nebo jiným hodnověrným způsobem sdělena. Existuje několik způsobů pro možné vyzvedávání poštovních zásilek. Každý občan má možnost např.:

 • na ohlašovně OÚ Hrušovany u Brna nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být zásilky doručovány, tzv. adresu pro doručování,
 • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení dokumenty doručovat, může nahlásit také emailovou adresu,
 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení dokumentu použít,
 • neplacené služby „odnos, kdy si adresát chodí na Českou poštu, s. p. pro zásilky sám,
 • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba),
 • zajistit si změnu místa dodání „dosílku pošty" na adresu, kterou České poště, s. p. oznámí (placená služba),
 • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX - zamykatelnou poštovní přihrádku (placená služba), která slouží k osobnímu vyzvedávání zásilek na poště bez čekání a v libovolném čase otevírací doby pošty.

Převzato z webu obce Fryšták (www.frystak.cz) a upraveno

Zpět nahoru