Kategorie obsahuje veškeré informace o odpadovém hospodářství obce - zahrnuje sběrný dvůr odpadů, třídění odpadů doma, skládku u Výzkumu, informace o svozech, svozové firmě a veškeré další informace o odpadech.


 

Tříděním odpadu ušetříte životní prostředí, náklady obce i za poplatky za svoz odpadu.

Obec Hrušovany u Brna usiluje o snížení objemu směsného odpadu, který je bezúčelně a za značné náklady odvážen na skládku. To je možné jen zkvalitněním a zefektivněním třídění odpadu.

Pokud se zapojíte do nového projektu:

 • Budete mít možnost třídit do vlastních nádob na separovaný odpad.
 • Vyberete si, které suroviny máte zájem v domácnosti třídit (zda plast, papír nebo obě suroviny).
 • Obec Vám zdarma zapůjčí plastové popelnice (o objemu 120 litrů) s čipem: modré na papír, žluté na plasty.

Jak bude třídění odpadu v praxi probíhat?

 • Každý, kdo se do třídění zapojí, obdrží od obce očipované popelnice na separovaný odpad. S každou domácností bude uzavřena smlouva o zapůjčení popelnic.
 • Na popelnice na směsný komunální odpad, které máte v domácnosti z dřívějška, bude také umístěn elektronický čip (o termínu budete informováni v předstihu).
 • Je možné používat i více plastových popelnic na jednotlivý separovaný odpad. Druhou popelnici od jednoho druhu však už bude nutné zakoupit na vlastní náklady.
 • Popelnice bez čipu nebudou vyváženy.
 • Popelnice se špatně separovaným odpadem budou vyvezeny jako směsný odpad a nebudou započítány do množství separovaného.
 • Větší popelnice o objemu 240 litrů se také mohou používat.
 • Jiné suroviny než papír a plast se budou třídit jak doposud – obecní kontejnery, sběrný dvůr. 

Evidence tříděného odpadu:

 • Každý výsyp popelnice bude automaticky evidován.
 • Každý občan bude moci sledovat a kontrolovat vlastní třídění a podíl separovaného odpadu na celkových odpadech.
 • Každý občan bude mít internetový přístup na „svůj vlastní“ účet, kde bude moci sledovat veškeré údaje o třídění.
 • Kdo nemá internet, bude moci požádat o informace na OÚ.
 • Do projektu se budou moci kdykoli přihlásit další spoluobčané.

Jak budou do projektu Třídění odpadu doma zapojeni obyvatelé bytových domů?

 • Domácnosti v bytových domech mají nyní k dispozici společné nádoby na odpady: kontejnery o objemu 1100 l (v průměru jeden kontejner na vchod).
 • Ke každému bytovému domu budou umístěny kontejnery na plast a papír.
 • Bude se počítat podíl separovaného odpadu z celého bytového domu.

Obec bude společně s novým provozovatelem svozu odpadu v prvních měsících vyhodnocovat zjištěné informace a případně měnit pravidla dle získaných zkušeností (např. distribuovat popelnice a kontejnery dle potřeby, která se bude v mnoha případech zřejmě lišit od původního očekávání). Žádáme Vás, abyste měli trpělivost, než se nový systém zaběhne.


Pokud se NEZAPOJÍTE do projektu „Třídění odpadu doma“:

 • Zůstanou Vám popelnice, které používáte doposud
 • Budete moci třídit odpady do obecních kontejnerů nebo na sběrném dvoře.
 • Budete platit základní sazbu poplatku za svoz odpadu

Prezentace nového systému svozu a třídění odpadů pdfPREZENTACE3.06 MB

 

Sběrný dvůr odpadů

Komu je sběrný dvůr odpadů určen:

Občanům Hrušovan a majitelům rekreačních objektů v Hrušovanech, kteří mají zaplacen poplatek za odpady. Tito občané mohou odpady na sběrném dvoře ukládat zdarma.

Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu.

!!! Sběrný dvůr není určen pro živnostníky a firmy !!!

Provozní doba: 

Pondělí

ZAVŘENO 

 

Úterý

12.30 – 17.00

Středa

ZAVŘENO

Čtvrtek

12.30 – 17.00

Pátek

ZAVŘENO

Sobota

09.00 – 14.00

Jaké odpady je možné odevzdat:

Papír, plasty a sklo - bílé/barevné
Nebezpečné odpady

Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací, převodové, kuchyňské), kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech. Dále je možné odevzdat textilie a obaly znečištěné těmito látkami. Baterie a akumulátory, zářivky (lineární i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky. Pozn.: obyčejné žhavené žárovky vyhazujte do popelnice.

Elektroodpad

Všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia, CD přehrávače, videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony, mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy a další.

POZOR! Elektrospotřebiče musí být kompletní! Tzn. nesmí být rozebrané, zvláště pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy, části jako je motor, kompresor apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout nebo požadovat zaplacení jednorázového poplatku.

Objemný odpad

Starý nábytek, koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska, povrchově upravené dřevo apod.

POZOR! Nábytek musí být z důvodu maximálního využití kapacity kontejneru rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky.

Stavební odpad

Stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, dlažby, betonových/pálených tašek a kamenů.

POZOR! Příjem stavebních odpadů je omezen množstevně na max. 1 přívěsný vozík. Stavební odpady musí být bez příměsí, v opačném případě je dovážející povinen provést vytřídění na místě dle pokynů obsluhy.

POZOR! Je přísně zakázáno dovážet stavební odpady s obsahem azbestu (např. eternit, azbestocementové trubky a desky). Odvoz tohoto odpadu si musíte zajistit na vlastní náklady oprávněnou firmou.

Dřevo

Větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky, prkna, fošny, střešní latě apod.

Kovy

Železné i neželezné kovy: trubky, tyče, dráty, plechy, kování, armatury, plechovky příp. výrobky, které obsahují kovy, jako jsou staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola, nářadí, kabely apod.

Bioodpad

Tráva a listí.

Z hygienických důvodů nelze přijímat odpad z kuchyní a přípravy jídel apod.

V průběhu vegetačního období je navíc o víkendech umisťován kontejner na bioodpad u křižovatky ulic Vodní/Jízdárenská a křižovatky Malinovského/Viniční. 

Zpět nahoru