Z důvodu prodeje nepotřebného majetku vyhlašuje obec záměr prodeje motorového vozidla Škoda Felicia kombi obálkovou metodou nejvyšší nabídce.

Uchazeč podá nabídku v zalepené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT – prodej motorového vozidla Škoda Felicia kombi“. Obálka bude na přelepu opatřena podpisem nebo parafou uchazeče.
Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení uchazeče, adresu trvalého pobytu, kontaktní tel. a text:
"Mám zájem o koupi prodávaného motorového vozidla Škoda Felicia kombi za nabídkovou cenu……………..Kč"
Nabídky je možné podávat pouze písemnou formou, jak je uvedeno výše, na adresu obce nebo osobním podáním na podatelně obecního úřadu.
Termín pro podávání nabídek končí 20. 10. 2017 v 9:00 hod. Minimální nabídková cena je 12 000 Kč.
Nabídky, které nebudou splňovat předepsané parametry, budou z hodnocení vyřazeny.

Podrobnosti zde

Nahoru