Obecní poplatky 2023

Níže je přehled nejběžnějších místních poplatků, které hradí občané obci Hrušovany u Brna pro rok 2023.
Poplatky se budou vybírat od 16. 1. 2023 vždy jen v úřední dny: v pondělí a středu od 6:30 do 17:00 v hotovosti i platební kartou. Preferujeme bezhotovostní platby převodem na účet obce 2022877339/0800, jako variabilní symbol se uvádí číslo domu a do poznámky příjmení poplatníka.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství („poplatek za odpady“)
Základní výše poplatku je 600 Kč za osobu.
Pokud občané v roce 2022 třídili odpad do modré a žluté popelnice přidělené do domácností, může být částka jiná, než je zde stanovena: Při vytřídění 35 % - 55 % hmotnosti odpadu je sleva 100 Kč a v případě vytřídění více než 55 % hmotnosti odpadu je sleva 200 Kč na osobu. Doporučujeme, abyste si před zadáním bezhotovostní platby zavolali na pokladnu OÚ, p. Jana Seďová (tel. 724 976 583) a zjistili konkrétní výši.
Poplatek platí všichni občané přihlášení k trvalému pobytu v obci, a to i ti, kteří mají adresu na ohlašovně. Děti do šesti let poplatek neplatí. Povinni platit jsou i cizinci, kteří mají na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo kteří na území ČR pobývají přechodně po dobu delší než 3 měsíce, dále také cizinci dle zákona o azylu a zákona o dočasné ochraně cizinců.
Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Tento poplatek je splatný do 31. 5. 2023.

Poplatek za psa
V případě tohoto poplatku se obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019 výrazně změnily výše sazeb:
Základní sazba za každého psa činí 400 , snížená sazba je 200  za každého psa.
Na sníženou sazbu poplatku má nárok takový držitel psa, který je osobou starší 65 let, dále poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.
Splatnost poplatku je do 31. 3. 2023.

Poplatek za vyhrazené trvalé parkovací místo
Poplatek za vyhrazené trvalé parkovací místo zůstává pro rok 2022 stejný jako v letech předchozích: 1.000 Kč. Je splatný do 31. 3. 2023.

Platby za hřbitovní místo a z pronájmu pozemků proběhnou do 31. 3. 2023 v souladu s platnými nájemními smlouvami.

 

Nadále se snažíme občanům zjednodušit platbu poplatků, a spouštíme službu, kam si můžete snadno navolit své poplatky a vygenerovat zcela připravený QR kód pro platbu. Jedná se zatím o testovací režim, proto doporučujeme zkontrolovat údaje.

Zadejte počet osob, za které hradíte obecní poplatky. Základní výše poplatku je 600 Kč za osobu.
Zadejte počet psů. Základní sazba za každého psa činí 400 Kč, snížená sazba je 200 Kč za každého psa.
Zadejte počet vyhrazených parkovacích míst. Poplatek za vyhrazené trvalé parkovací místo je 1000 Kč.
Zadejte částku v souladu s platnými nájemními smlouvami.
qr kod

Zpět nahoru