Obec Hrušovany u Brna, zastoupena starostou obce Ing. Mgr. Pavlem Kadlecem, vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
 

Vedoucí úřadu – tajemník obecního úřadu

 
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
č. 312/2002 Sb.:
 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má trvalý pobyt v České republice
 • dosažení 18 let věku
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládat jednací jazyk
 • splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním právním předpisem
 
Dále musí být splněny předpoklady stanovené § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 zákona o úřednících a má nejméně tříletou praxi:
 • jako vedoucí zaměstnanec, nebo 
 • při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
 • ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce

Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

 
Charakteristika vykonávané práce:
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu
 • vydává spisový řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce
 
Další požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • manažerské schopnosti a schopnost vedení týmu 
 • velmi dobré komunikační schopnosti (zejm. písemný projev)
 • schopnost přizpůsobovat se změnám
 • orientace v právních předpisech (znalost zejm. zákona o obcích, správního řádu, zákona o úřednících územních samosprávných celků a zákoníku práce)
 
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
 • profesní životopis, ve kterém zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech, týkajících se správních činností
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů stanovených § 5 zákona č. 312/2002 Sb.
 
V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
 • ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.
 
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče
 
Lhůta pro podání nabídek: do 21. 11. 2022 do 17:00
 
Nástup: co nejdříve, dle dohody
 
Platové zařazení:
 • 11. platová třída: 25 280 – 37 170 Kč dle délky praxe
 • příplatek za vedení a osobní příplatek po zkušební době
 
Dále nabízíme:
 • časovou flexibilitu a práci z domova (samozřejmě dle domluvy a možností)
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní sick day
 • stravenky
 • smlouvu na dobu neurčitou
 • možnost konzultací s předchozím tajemníkem
 
Místo a způsob podání přihlášek:
 • Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte nejpozději do 20. 11. 2022, 17:00 buď osobně na podatelnu Obecního úřadu Hrušovany u Brna, nebo poštou v uzavřené obálce na adresu: Obecní úřad Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna. Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – tajemník obecního úřadu"
 • Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Datová schránka: f6fby7k. Do předmětu v datové zprávě uveďte: „Výběrové řízení – tajemník obecního úřadu"

pdf Verze PDF172.17 KB

Zpět nahoru