Home » Aktuality » Obecní úřad » Komplexní pozemkové úpravy
 

Komplexní pozemkové úpravy

Podpořte zahájení komplexních pozemkových úprav v katastru naší obce!  

V obci Hrušovany u Brna byla v prosinci 2016 dokončena digitalizace katastru – obnova katastrálního operátu. V souvislosti s tím se plně projevily velké problémy s nedořešenými vlastnickými vztahy: Pozemky polních cest v obecním vlastnictví byly rozorány a nové cesty vznikly na soukromých pozemcích, ze kterých současní vlastníci nemohou mít žádný užitek.  Mnoho pozemků je také uprostřed lánu a pro vlastníky jsou nepřístupné.  Často mají vlastníci své majetky rozdrobené do velkého počtu drobných políček, které není možné obhospodařovat nebo efektivně pronajímat. Za všechny pozemky, i za ty nevyužitelné pro jakoukoli hospodářskou činnost, musí nyní vlastníci platit daň z nemovitých věcí.
Komplexní pozemkové úpravy mohou uvedené problémy vyřešit, současně umožní výstavbu mnoha staveb ve veřejném zájmu na obecních pozemcích (protierozní a protipovodňová opatření, polní cesty ke zpřístupnění pozemků s bezprašným či jinak zpevněným povrchem, opravené mostky, větrolamy, biokoridory, biocentra a další krajinářská opatření).

K tomu, aby mohly být komplexní pozemkové úpravy zahájeny, potřebujeme získat souhlasy vlastníků nadpoloviční většiny výměry zemědělské půdy v katastru obce.


Zpřesnění hranic pozemků, vytýčení pozemků, úprava tvaru pozemků
Velmi přínosné pro všechny vlastníky pozemků je to, že by po pozemkové úpravě mohlo dojít na přání vlastníka k přesnému zaměření a vytyčení pozemků. Bylo by možné napřímení a vyrovnání hranic pozemků v rámci jejich nového prostorového a funkčního uspořádání tak, aby to co možná nejlépe vyhovovalo jejich vlastníkům a následně i nájemcům -  uživatelům. Výsledkem pozemkové úpravy je nová digitální katastrální mapa, která bude desetkrát přesnější, než jsou nyní nejpřesnější mapy současného katastru nemovitostí v našem katastrálním území. Byly by odstraněny chyby nejen v katastrální mapě, ale i v katastrálním operátu samotném – dohledání dědiců po neznámých vlastnících, aktualizace věcných břemen, reálné rozdělení spoluvlastnictví a uvedení veškerých údajů o vlastníkovi do souladu s aktuální skutečností.

Scelení pozemků, rozdělení pozemků
Pokud by měli vlastníci půdy zájem, mohli by si nechat své pozemky zcelit do větších celků vlastnicky, což znamená, že by namísto například 20 parcel po pozemkové úpravě vlastnili stejnou výměru pozemků třeba jen ve třech či čtyřech parcelách, které by se snadněji obhospodařovaly. V rámci pozemkových úprav si také mohou vlastníci nechat větší pozemky rozdělit. To je vítané zejména v případě řešení spoluvlastnických podílů, kdy si mohou spoluvlastníci nechat rozdělit pozemky dle výše svého podílu a získat tak část pozemků do výhradního vlastnictví.

Polní cesty, protipovodňová ochrana, životní prostředí
Komplexní pozemkové úpravy současně umožní výstavbu mnoha staveb ve veřejném zájmu na obecních a státních pozemcích (protipovodňová opatření, polní cesty, opravené mostky, větrolamy atd., což jsou tzv. společná zařízení) a ze státního rozpočtu. Obec by se stala garantem dopravní obslužnosti všech pozemků – všechny pozemky by byly napojeny na veřejnou cestu, polní cesty by nekřižovaly soukromé pozemky. Po pozemkové úpravě všechny cesty zpřístupňující pozemky vlastní obec.

Zvýšení hodnoty nemovitostí
V důsledku upravení tvaru pozemků a dopravní dostupnosti lze očekávat zvýšení hodnoty pozemků (dle zkušeností i o 50 %)


Další informace můžete získat na internetových stránkách obce (http://www.hrusovanyubrna.cz/obecni-urad/dokumenty), kde je umístěna prezentace komplexních pozemkových úprav, nebo se můžete obrátit na starostu či místostarostu obce.

Současně zveřejňujeme otázky týkající se KoPÚ, se kterými jsme se setkali, a odpovědi konzultované s Pozemkovým úřadem:


1)    Majitelé pozemků mají dočasně omezenou možnost nakládat s nimi dle své vůle, a toto právo přechází na někoho jiného. Je to tak?
V žádném případě KPÚ nijak neomezuje vlastnická práva vlastníků k pozemkům. Pouze v době zápisu 2. rozhodnutí do KN, který trvá v řádu hodin, není možno již cokoli měnit, ale na to jsou vlastníci v průběhu řízení připravováni a do detailu seznámeni s postupem zápisu do KN.


2)    Ruší se veškeré nájemní smlouvy na pozemky, což může být předpoklad ke zvýšení nájmů půdy, a to může mít negativní dopad na hospodaření zemědělského družstva a malých hospodářů v Hrušovanech.
Podle § 11 odst. 8 opravdu zanikají mimo jiné i nájemní vztahy. Je to dáno tím, že vznikne zcela nová katastrální mapa. Neznamená to ovšem nevýhodu pro vlastníka. Ten si může dát do smlouvy nové požadavky s ohledem na to, že mu byly pozemky sceleny a získaly tím samozřejmě na hodnotě. Vlastník může samozřejmě také přistoupit k původnímu znění smlouvy, ale to je čistě věcí mezi pronajímatelem a nájemcem.

3)    Směna pozemku za pozemek, zvlášť v Hrušovanech, kde je velmi rozmanitá bonita půd (úrodné půdy nivy Svratky x vytěžené plochy pískoven), bude velmi problematická. Cena pozemků může být dle využití v budoucnu velmi rozdílná.  Obdobně směna pozemku ve stejné vzdálenosti od obce: záleží, kterým směrem se bude obec rozvíjet. Cena zemědělské půdy a případné stavební půdy se výrazně liší.
Projektant se musí řídit bonitou původního pozemku. A bez souhlasu vlastníka není možné jej poškodit nad rámec vyhlášky č. 13/2014 Sb., která hovoří o přiměřenosti ceny, vzdálenosti a výměry nově vznikajícího pozemku. Pokud se pozemky vlastníka nacházejí v blízkosti zastavěného či zastavitelného území obce, projektant je s vědomím možného rozšíření územního plánu nechává na původním místě stejně jako pozemky v dobývacích prostorech. Ostatně v dobývacích prostorech lze pozemky směňovat pouze s výslovným 100 % souhlasem vlastníka, což platí i v zastavěných a zastavitelných územích vymezených platnou ÚPD.

4)    KoPÚ by pozemky vlastníků zcelily a udělaly by z nich jeden velký na jednom jediném místě, což vlastníkům nemusí nevyhovovat, protože chtějí mít pozemky na různých místech a v různém prostředí

Je na každém vlastníkovi, v jaké podobě bude chtít mít své pozemky po komplexní pozemkové úpravě. Nikdo mu násilím a proti jeho vůli pozemky scelovat nebude. Naopak je spousta vlastníků, kteří si přejí své pozemky dále rozdělit. Jedná se o to, že pozemková úprava mu hranice parcel v mapě napřímí, vyrovná či upraví tvary tak, jak si to s projektantem dohodne.


5)    Mohou KoPÚ způsobit, že vlastníci přijdou o své pozemky?
V rámci pozemkových úprav o pozemky nepřijdou. Náhrada rozdílu ve výměrách skutečných a výměrách evidovaných proběhne z výměry půdy ve vlastnictví státu a také z výměry pozemků, které pozemkový úřad vykoupí. Za pozemky platí stát úřední cenu, včetně přirážek dle oceňovací vyhlášky. Je to různé případ od případu. Společná zařízení budou umisťována na státních a obecních pozemcích.


6)    V případě, že nebude dostatek pozemků obce a státu na společná zařízení, ukrojí se díl všem vlastníkům z jejich pozemků
Pokud by v katastru obce bylo nutno použít opravný koeficient, což se ale dopředu nedá předpokládat, postihne to všechny vlastníky stejnou měrou. Tento koeficient bývá většinou do 1 % výměry. Toto se Pozemkový úřad snaží eliminovat státní půdou na co možná nejnižší míru. Obec je navíc účastníkem řízení a plán společných zařízení schvaluje na veřejném zasedání zastupitelstvo. Takže obec může zasáhnout, když nebude žádoucí použít opravný koeficient.

Nahoru

 Kalendář akcí

<< 2017 >>
<< červenec >>
Po Út St Čt So Ne
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
 

Prezentace

t__i__te_odpad.png

 OP2.png

citiyportals.cz

MAPA_Z__VAD.png 

fk.png

KRONIKA.png 

ytong

nadace cez

elinsta_ban.jpg

logo_selfnet.png

cesty160x250.gif

logoidsjmk.gif

studio_chic.gif

Logo VAS

 VaK.gif

HHS.png 

sokol.jpg

varhany_____kopie1.png